ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ระดับดี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ และ ๒๕๔๘  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๔๙  
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๘  อาคารสารสนเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาภาวะความเจ็บป่วยในเชิงบูรณาการแนวพุทธ : ศึกษากรณีโรคมะเร็ง (ปี 2549)
ชื่อผู้วิจัย : สรณีย์  สายศร    รหัสนิสิต   46710190
ปริญญา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) สาขาปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม, ผศ.ประเวศ อินทองปาน, ผศ.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.... , Ph.D.
วันสำเร็จการศึกษา : 2548

บทคัดย่อ
                

          วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงความหมายและสาเหตุของโรคมะเร็ง รวมทั้งหลักการและวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาภาวะความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งตามหลักการของการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ หรือองค์รวม รวมทั้งศึกษาถึงหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับภาวะความเจ็บป่วย และพุทธวิธีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภาวะความเจ็บป่วย ตลอดจนทำการวิเคราะห์ เทียบเคียงถึงความสอดคล้องและความแตกต่างระหว่างทั้ง 2 แนวทางดังกล่าว รวมทั้งศึกษาถึงการบูรณาการและการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมและพุทธวิธีที่เกี่ยวกับสุขภาพ กับหลักการและวิธีการของการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อนำมาใช้เป็นหลักการปฏิบัติในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันและบำบัดภาวะความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง

          การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือเชิงเอกสาร โดยใช้เอกสารชั้นต้น คือ พระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาท ฉบับภาษาไทย และข้อมูลจากเอกสารระดับรอง คือ งานเขียนของผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาและงานเขียนของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางการอพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ รวมทั้งศึกษาข้อมูลจากกรณีตัวอยางของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งจากการตรวจเอกสารและการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากรับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพด้วยหลักและวิธีการที่เป็นไปตามแนวทางของแพทย์แบบบูรณาการแนวพุทธ

          ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดของ "หลักการ วิธีการป้องกัน และบำบัดรักษาโรคมะเร็งของการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ" กับ "หลักพุทธธรรม และพุทธวิธีในการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภาวะความเจ็บป่วย" มีทัศนะที่สอดคล้องกันในหลาย ๆ ประเด็น "ไม่ว่าจะเป็น "ทัศนะเรื่ององค์รวม" และ "การดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม" ทัศนะเรื่อง "สุขภาพ" ทัศนะเรื่อง "ความเจ็บป่วย" และ "แนวทาง วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาภาวะคามเจ็บป่วย" เป็นต้น และทั้ง 2 แนวทางข้างต้นนั้น ก็สามารถนำมาบูรณาการหรือสังเคราะห์เข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ คือ "การแพทย์แบบบูรณาการแนวพุทธ" ซึ่งมีหลักและวิธีการปฏิบัติที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษสุขภาพให้ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ และสามารถช่วยในการป้องกันและแก้ปัญหาภาวะความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งได้จริง รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขสดใสทั้งทางร่างกายและจิตใจได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนด้วยนั่นเอง

 

Thesis Title : An Analytical Study of a Buddhist Integral Way of Prevention and Solution of Human Illness : A Case Study of Cancer
ชื่อผู้วิจัย : Soranee  Saison      Student code  46710190
ปริญญา : Master of Arts (Philosophy and Religion), Major Field: Philosophy and Religion,
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม, ผศ.ประเวศ อินทองปาน, ผศ.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ
Thesis Advisor: Assistant Professor   , Ph.D.
วันสำเร็จการศึกษา : 2005
ISBN  

Abstract

 

 


 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion