ชื่อวิทยานิพนธ์ : ชีวิต: การเกิดการตายในมิติแห่งพระพุทธศาสนา
ชื่อผู้วิจัย : นายประดิษฐ์ ปะวันนา   รหัสนิสิต   44710051
ปริญญา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) สาขาปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม , ผศ.ประเวศ อินทองปาน , รศ.พวงเพชร สุรัตนกวีกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน, Ph.D.
วันสำเร็จการศึกษา : 2546

บทคัดย่อ

          วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับชีวิตและการเกิดการตายในมิติแห่งพระพุทธศาสนา รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจริยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวด้วย นั่นคือ ปัญหากาาตัดต้นไม้ ปัญหาโคลนนิ่ง แและปัญหาการุณยฆาต

          จากการศึกษา พบว่า "ชีวิต" คือผลรวมของรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ "การเกิด" เป็นกระบวนการที่สืบเนื่องกันกับ "การตาย" กล่าวคือ สัตว์โลกที่ยังมีกิเลสอันมีอวิชชาเป็นต้นเค้าอยู่นั้น ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่าง ๆ ตามแรงเหวึ่ยงแห่งกรรมที่ตนทำไว้

          สำหรับปัญหาจริยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่า การตัดต้นไม้ไม่ถือว่าเป็นบาปตามนัยของปาณาติบาต เพราะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีจิต โดย "ความมีชีวิต" ของพืชนั้นเกิดจาก "รูปชีวิตินทรีย์" ที่เป็น "อุปาทายรูป" อย่างหนึ่ง ส่วนในเรื่องการโคลนนิ่ง การเกิด้วยเทคนิคโคลนนิ่งยังต้องมี "ปฏิสนธิจิต" เช่นเดียวกับการเกิดด้วยวิธีธรรมชาติ ซึ่งจุดเร่มต้นของชีวิตในกรรณีที่เกิดด้วยเทคนิคการถ่ายโอนนิวเคลียส (Nuclear Transfer) ก็คือ จุดที่เซลล์ไข่ยอมรับนิวเคลียสใหม่และเริ่มมีการแบ่งตัว และสำหรับการุณยฆาต พระพุทธศาสนามีท่าทีที่ไม่เห็นด้วย แต่ถ้าจะพิจารณาชั่งน้ำหนักบาปตามเกณฑ์ "เจตนา" และ "ความพยายาม" พบว่า การุณยฆาตโดยทางตรง (Active Euthanasia) บาปมากกว่าการุณยฆาตทางอ้อม (Passive Euthanasia)

 

Thesis Title : Life: Birth and Death in Buddhist Notion
ชื่อผู้วิจัย : Mr. Pradit PAWANNA      Student code  44710051
ปริญญา : Master of Arts (Philosophy and Religion), Major Field: Philosophy and Religion,
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม , ผศ.ประเวศ อินทองปาน , รศ.พวงเพชร สุรัตนกวีกุล
Thesis Advisor: Assistant Professor Praves Intongpan  , Ph.D.
วันสำเร็จการศึกษา : 2003
ISBN 974-359-711-5

Abstract

 

 

 

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion