ชื่อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพุทธภาวะในพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน
ชื่อผู้วิจัย : นายไกรฤกษ์ ศิลาคม    รหัสนิสิต   51710077
ปริญญา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) สาขาปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ, ผศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน , อ.ดร.สิงห์คำ นันต๊ะภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .............................................................., Ph.D.
วันสำเร็จการศึกษา :  

บทคัดย่อ
                

 

 

Thesis Title : An Analytical Study of Concept of Buddhahood in Theravada and Mahayana Buddhism.
ชื่อผู้วิจัย : Mister Krairoek SILAKOM      Student code  51710077
ปริญญา : Master of Arts (Philosophy and Religion), Major Field: Philosophy and Religion,
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ, ผศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน , อ.ดร.สิงห์คำ นันต๊ะภูมิ
Thesis Advisor: Assistant Professor .............................................  , Ph.D.
วันสำเร็จการศึกษา :  
ISBN  

Abstract

 

 

 

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion