ชื่อวิทยานิพนธ์ : การพัฒนาครอบครัวแบบยั่งยืนตามหลักพระพุทธศาสนา
ชื่อผู้วิจัย : นางสาวอภิชญา อรรธนิศาสกุล   รหัสนิสิต   46710158
ปริญญา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) สาขาปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม , ผศ.ประเวศ อินทองปาน , รศ ประเทือง ทินรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน, Ph.D.
วันสำเร็จการศึกษา :  

บทคัดย่อ
                

 

 

Thesis Title : Sustainable Development of Family in Buddhism
ชื่อผู้วิจัย : Miss Apitchaya ATTHANISASAKUL      Student code  46710158
ปริญญา : Master of Arts (Philosophy and Religion), Major Field: Philosophy and Religion,
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม , ผศ.ประเวศ อินทองปาน , รศ ประเทือง ทินรัตน์
Thesis Advisor: Assistant Professor Praves Intongpan  , Ph.D.
วันสำเร็จการศึกษา :  
ISBN  

Abstract

 

 

 

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion