ชื่อวิทยานิพนธ์ : สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2: การศึกษาความคิดเรื่องมนุษย์ของพระองค์
ชื่อผู้วิจัย : นายวุฒิชัย  อ่องนาวา    รหัสนิสิต  46710182
ปริญญา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) สาขาปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :  อาจารย์ ม.ล.นิพาดา เทวกุล, ผศ.ประเวศ อินทองปาน, ผศ.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ
อาจารย์ที่ปรึกษา  
วันสำเร็จการศึกษา : 2548

บทคัดย่อ
.                 

 

 

Thesis Title : Pope John Paul II: A Study of His Concept of Man
ชื่อผู้วิจัย : Mr. Wuttichai ONGNAWA     Student code  46710182
ปริญญา : Master of Arts (Philosophy and Religion), Major Field: Philosophy and Religion,
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :  อาจารย์ ม.ล.นิพาดา เทวกุล, ผศ.ประเวศ อินทองปาน, ผศ.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ
Thesis Advisor:  
วันสำเร็จการศึกษา : 2005
ISBN  

Abstract

.

 


 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion