ชื่อวิทยานิพนธ์ : แนวคิดเรื่องจิตสำนึกทางสังคม ระหว่างพระพุทธศาสนา กับลัทธิมาร์กซ์: เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
ชื่อผู้วิจัย : นางสาววีรวรรณ อินทะกนก  รหัสนิสิต  46710174
ปริญญา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) สาขาปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : ผศ.วิทยา ศักยาภินันท์ , ผศ.ประเวศ อินทองปาน , รศ.ประเทือง ทินรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา  
วันสำเร็จการศึกษา :  

บทคัดย่อ
                

 

 

Thesis Title : Buddhist and Marxist Social Consciousness: Compare and Contrast
ชื่อผู้วิจัย : Miss Weerawan INTAKANOK      Student code  46710174
ปริญญา : Master of Arts (Philosophy and Religion), Major Field: Philosophy and Religion,
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : ผศ.วิทยา ศักยาภินันท์ , ผศ.ประเวศ อินทองปาน , รศ.ประเทือง ทินรัตน์
Thesis Advisor:  
วันสำเร็จการศึกษา :  
ISBN  

Abstract

 

 

 

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion