ชื่อวิทยานิพนธ์ : อิทธิพลของปรัชญาอัตถิภาวนิยมในงานของนีทซ์เช่ที่มีต่อวรรณกรรมของเฮอร์มันน์ เฮสเส 
ชื่อผู้วิจัย : นางวีราศินี โภคสุวรรณ      รหัสนิสิต  46710166
ปริญญา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) สาขาปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :  ผศ.ม.ล.นิพาดา เทวกุล, รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม, ผศ.วิทยา ศักยาภินันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา  
วันสำเร็จการศึกษา :  

บทคัดย่อ
                

 

 

Thesis Title : The Influence of Existentialism in Nietzsche's Works on Hermann Hesse' s Literature 
ชื่อผู้วิจัย : Mrs. Veerasinee POKASUWAN      Student code  46710166
ปริญญา : Master of Arts (Philosophy and Religion), Major Field: Philosophy and Religion,
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : ผศ.ม.ล.นิพาดา เทวกุล, รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม, ผศ.วิทยา ศักยาภินันท์
Thesis Advisor:  
วันสำเร็จการศึกษา :  
ISBN  

Abstract

 

 

 

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion