ชื่อวิทยานิพนธ์ : จิตประดิษฐ์ในทัศนะปรัชญา
ชื่อผู้วิจัย : นายธีระพล ลิ้มศรัทธา   รหัสนิสิต  46710141
ปริญญา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) สาขาปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :   อ.ม.ล.นิพาดา เทวกุล, ผศ.ประเวศ อินทองปาน, รศ.อัศนีย์ ก่อตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา  
วันสำเร็จการศึกษา :  

บทคัดย่อ
.                 

 

 

Thesis Title : Artificial Mind in Philosophical View
ชื่อผู้วิจัย : Mr. Theerapol LIMSATTA      Student code  46710141
ปริญญา : Master of Arts (Philosophy and Religion), Major Field: Philosophy and Religion,
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :  อ.ม.ล.นิพาดา เทวกุล, ผศ.ประเวศ อินทองปาน, รศ.อัศนีย์ ก่อตระกูล
Thesis Advisor:  
วันสำเร็จการศึกษา :  
ISBN  

Abstract

 

 


 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion