ชื่อวิทยานิพนธ์ : วิธีการสู่การบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณของเจ้าชายสิทธัตถะจากพระไตรปิฎก : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 
ชื่อผู้วิจัย : นางสาวทัศนีย์ โตใหญ่       รหัสนิสิต  43710078 
ปริญญา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) สาขาปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :  ผศ.วิทยา ศักยาภินันท์, ผศ.ประเวศ อินทองปาน, ศ.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา  
วันสำเร็จการศึกษา : คัดออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภาคต้น 2548

บทคัดย่อ
                

 

 

Thesis Title : Prince Siddhartha's Way to the Enlightenment in the Tipitaka : An Analysis Study
ชื่อผู้วิจัย : Miss Tassni TOYAI       Student code  43710078 
ปริญญา : Master of Arts (Philosophy and Religion), Major Field: Philosophy and Religion,
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : ผศ.วิทยา ศักยาภินันท์, ผศ.ประเวศ อินทองปาน, ศ.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Thesis Advisor:  
วันสำเร็จการศึกษา :  
ISBN  

Abstract

 

 

 

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion