ชื่อวิทยานิพนธ์ : พันธกิจทางจริยธรรมของคนไทยต่อภาวะโลกร้อน 
ชื่อผู้วิจัย : นางสาวศิรประภา บุญฉิม    รหัสนิสิต  49710262 
ปริญญา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) สาขาปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : : ผศ.ดร.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ , ผศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน
อาจารย์ที่ปรึกษา  
วันสำเร็จการศึกษา :  

บทคัดย่อ

 

 

 

Thesis Title : The Moral Obligations of Thais toward Global Warming 
ชื่อผู้วิจัย : Miss Siraprapha BOONCHIM       Student code  49710262  
ปริญญา : Master of Arts (Philosophy and Religion), Major Field: Philosophy and Religion,
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : : ผศ.ดร.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ , ผศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน
Thesis Advisor:  
วันสำเร็จการศึกษา :  
ISBN  

Abstract

 

 

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion