ชื่อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริกับการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนา
ชื่อผู้วิจัย : พระสำเนียง กนตธมโม (วรรณทอง)   รหัสนิสิต  49710270
ปริญญา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) สาขาปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :  :ผศ.ประเวศ อินทองปาน, รศ.ผจญ คำชูสังข์, ดร.สิงห์คำ นันต๊ะภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษา  
วันสำเร็จการศึกษา :  

บทคัดย่อ

สำเนียง กนฺตธมฺโม (วรรณทอง) 2551: การศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กับการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนา ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) สาขาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเวศ อินทองปาน, Ph.D. 155 หน้า

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ การศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริกับการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนา โดยดำเนินการเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ที่ใช้ข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ คือพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาแปลและข้อมูลจากเอกสารระดับทุติยภูมิ คืองานเขียนของผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการวิจัยพบว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กับการพัฒนาจิต ได้แก่เศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอดี พออยู่ พอกิน พอใช้ ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาในการ ดำเนินชีวิต มีดุลยภาพระหว่างชีวิตกับสิ่งต่าง ๆ ที่ชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด กับพุทธธรรมใน 3 ระดับ คือระดับศีลมีความระมัดระวังทางด้านกายและวาจา เป็นพฤติกรรมของ มนุษย์ที่ปรากฏภายนอกที่ไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน ระดับสมาธิ คือมีความตั้งใจมั่น มีสติ สัมปชัญญะ ระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาในการประกอบสัมมาอาชีพ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นเกาะกำบัง มิ ให้สิ่งเลวร้ายเข้ามากระทบกายและจิตใจและพร้อมที่จะแผ่ความดีงามให้แก่บุคคลอื่น และในระดับปัญญา คือมีความรู้ชัดและรู้แจ้งทั้งในทางโลกและทางธรรมเป็นการพิจารณากลั่นกรองสิ่งต่างๆ ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้ได้มาซึ่งเหตุผลที่ถูกต้อง ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างชัดเจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงของโลกตามธรรมชาติ

ดังนั้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริดำเนินกิจกรรมเป็นองค์รวมไม่มองเรื่องเศรษฐกิจแบบแยกเป็นส่วนๆ ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาโดยความไม่ประมาทในชีวิต ยึดหลักความสมดุล 3 ประการ คือ ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับมนุษย์ และวัตถุกับจิตใจ

 

Thesis Title : A Study of Philosophy of Sufficiency Economy According to H.M. the King and the Mental Development in Buddhism
ชื่อผู้วิจัย : Phra Samniang KANTATAMMO (WANTHONG)     Student code  49710270
ปริญญา : Master of Arts (Philosophy and Religion), Major Field: Philosophy and Religion,
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : : ผศ.ประเวศ อินทองปาน, รศ.ผจญ คำชูสังข์, ดร.สิงห์คำ นันต๊ะภูมิ
Thesis Advisor:  
วันสำเร็จการศึกษา :  
ISBN  

Abstract

Samniang Kantathammo (Wanthong) 2008: A Study of Philosophy of Sufficiency Economy According to H.M. the king and the Mental Development in Buddhism.

Master of Arts (Philosophy and Religion), Department of Philosophy and Religion. Thesis Advisor: Assistance Professor Praves Intongpan, Ph.D. 155 pages.

The objectives of this research are to study the way of thoughts concerning with philosophy of sufficiency economy according to H.M. the king and the mental development in Buddhism. The process of research is the document research by using the primary source from Tipitaka (Triple Gems) in cluding the interpretation documenty and in secondary source namely, work of Buddhist scholar and philosophy of sufficiency economy.

The results were found that philosophy of sufficiency economy according to H.M. the king and the mental development in Buddhism depend upon the moderation of life, fair, reasonable in the middle way for their livelihood. It is balance of things that their life way concerned with Buddhist Dhamma. First, it is the level of precepts to be careful in body and verbal. It is balance to avoid from the trouble in both self and others. Second, It is the level of meditation to be balance in mindfulness for right livelihood, to be ready to change for the better life and it is the shelter from the baseness affecting to body and mind and to be ready to wish happiness to all creatures. Third, it is wisdom to be conscious in both the worldly-life and non-worldly-life. It is consideration to all things to be awareness to get the right reason, to support the sustainable development and to understand all things clearly.

Therefore, the philosophy of sufficiency economy according to H.M. the king is the Holistic view, not separate only economy, it is process in economy along with the Middle Way without carelessress in life holding the principle of the balance in three levels, namely, the balance of human with nature, human with human and matters with mind.

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion