ชื่อวิทยานิพนธ์ : หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ชื่อผู้วิจัย : นางสาวณุศรี ธนะจันทร์   รหัสนิสิต  46710133
ปริญญา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) สาขาปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :  ผศ.วิทยา ศักยาภินันท์, ผศ.ประเวศ อินทองปาน, รศ.ประเทือง ทินรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา  
วันสำเร็จการศึกษา : 4 มิถุนายน 2550

บทคัดย่อ
ณุศรี ธนะจันทร์ 2550 : หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) สาขาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประธานกรรมการที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา ศักยาภินันท์, Ph.D. 144 หน้า

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนที่เป็นสัจธรรมและจริยธรรม 2) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อมูลสำหรับงานวิจัย คือคำสอนของพระพุทธจ้าที่รวบรวมได้จากพระไตรปิฎก แนวคิดเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รวมถึงผู้อธิบายข้อมูลทั้งสอง

ผลการวิจัยพบว่า พระพุทธศาสนาเถรวาทเน้นที่การพัฒนาตัวปัจเจกบุคคล เพราะฉะนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีคุณธรรม พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เกี่ยวกับการปกครอง ถึงแม้ว่าจะผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า 2,500 ปีแล้ว แต่หลักคำสอนเหล่านั้นก็ยังคงทันสมัยอยู่ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้.                 

 

Thesis Title : A Buddhist's Teaching Related to Roles of Member of the House of Representatives
ชื่อผู้วิจัย : Miss Nusri THANACHAN     Student code  46710133
ปริญญา : Master of Arts (Philosophy and Religion), Major Field: Philosophy and Religion,
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :  ผศ.วิทยา ศักยาภินันท์, ผศ.ประเวศ อินทองปาน, รศ.ประเทือง ทินรัตน์
Thesis Advisor:  
วันสำเร็จการศึกษา : June 4, 2007
ISBN  

Abstract

Nusri Thanachan 2007: Buddhist Teachings Related to Roles of Members of the House of Representatives. Master of Arts (Philosophy and Religion).
Major Field: Philosophy and Religion, Department of Philosophy and Religion.
Thesis Advisor: Assistant Professor Widya Sakyabhinand, Ph.D. 144 pages.

The objectives of this research were 1) to study the Buddhist Teachings both in Transcendental Truth and Ethical Truth 2) to study about ideas of members of the House of Representatives in the Democracy of Thailand 3) to study the Buddhist Teachings related to roles of members of the House of Representatives. The sources of this research were Tripitaka and Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 including other exponents of the two

The results of the study found were that the Buddhist Teachings are concerned with development of the individual people, therefore the members of the House of Representatives must be virtue. There are number of teachings on politics in Buddhism. Although 2,500 years passed, but the Buddhist Teachings are still up to date and can be applied to roles of members of the House of Representatives at present.


 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion