ชื่อวิทยานิพนธ์ : ชีวิตในอุดมคติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
ชื่อผู้วิจัย : นายมหิทธร โคกเกษม   รหัสนิสิต  43710094
ปริญญา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) สาขาปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม , อ.ม.ล.นิพาดา เทวกุล , ศ.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา  
วันสำเร็จการศึกษา : 2544

บทคัดย่อ
                

 

 

Thesis Title : Ideal Life in Buddhism
ชื่อผู้วิจัย : Mr. Mahittorn KHOKASAME      Student code  43710094
ปริญญา : Master of Arts (Philosophy and Religion), Major Field: Philosophy and Religion,
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม , อ.ม.ล.นิพาดา เทวกุล , ศ.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Thesis Advisor:  
วันสำเร็จการศึกษา : 2001
ISBN  

Abstract

 

 

 

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion