ชื่อวิทยานิพนธ์ : อิทธิพลของทฤษฎี ศิลปะ เรื่อง การเลียนแบบ ของเพลโต นักปรัชญากรีกโบราณที่มีต่อการสร้างพระพุทธรูปขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยคันธาระ
ชื่อผู้วิจัย : นายชูศักดิ์ จารุลักขณา     รหัสนิสิต  43710060  
ปริญญา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) สาขาปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : : รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม, ผศ.ดร.วิทยา ศักยาภินันท์, ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา  
วันสำเร็จการศึกษา :  

บทคัดย่อ

 

 

 

Thesis Title : The Influence of the Platonic Theory of Mimesis on the First Establishment of the Buddha Image at the Age of Gandhara 
ชื่อผู้วิจัย : Mister Choosak JARULUXKANA       Student code  43710060   
ปริญญา : Master of Arts (Philosophy and Religion), Major Field: Philosophy and Religion,
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : : รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม, ผศ.ดร.วิทยา ศักยาภินันท์, ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Thesis Advisor:  
วันสำเร็จการศึกษา :  
ISBN  

Abstract

 

 

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion