ชื่อวิทยานิพนธ์ : พระพุทธศาสนากับความสำนึกทางนิเวศวิทยา
ชื่อผู้วิจัย : นายอาทิตย์ ผ่านพูล    รหัสนิสิต  46710216
ปริญญา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) สาขาปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :   ผศ.ประเวศ อินทองปาน, ผศ.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ, รศ.ประเทือง ทินรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา  
วันสำเร็จการศึกษา : 2547

บทคัดย่อ
.                 

 

 

Thesis Title : Artificial Mind in Philosophical View
ชื่อผู้วิจัย : Mr. Artit PHANPOON     Student code  46710216
ปริญญา : Master of Arts (Philosophy and Religion), Major Field: Philosophy and Religion,
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :  ผศ.ประเวศ อินทองปาน, ผศ.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ, รศ.ประเทือง ทินรัตน์
Thesis Advisor:  
วันสำเร็จการศึกษา : 2004
ISBN  

Abstract

.

 


 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion