ชื่อวิทยานิพนธ์ : กำเนิดพระพุทธรูปแบบคันธาระกับอิทธิพลของทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของกรีกโดยเน้นทฤษฎีของเพลโต
ชื่อผู้วิจัย : นางสาวอัจฉรียา วัชรายน   รหัสนิสิต  49710304
ปริญญา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) สาขาปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :  : ดร.ม.ล.นิพาดา เทวกุล, รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม
อาจารย์ที่ปรึกษา  
วันสำเร็จการศึกษา :  

บทคัดย่อ

 

 

 

Thesis Title : The Origin of the Buddha Image in the Gandhara School and the Influence of the Greek Aestheic Theory Especially Plato's
ชื่อผู้วิจัย : Miss Acchariya WATCHARAYON     Student code  49710304
ปริญญา : Master of Arts (Philosophy and Religion), Major Field: Philosophy and Religion,
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : : ดร.ม.ล.นิพาดา เทวกุล, รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม
Thesis Advisor:  
วันสำเร็จการศึกษา :  
ISBN  

Abstract

 

 

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion