ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

รายชื่อนิสิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโท วิทยาเขตบางเขน
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (XL02)  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  ประจำรุ่นต่างๆ

รุ่นที่ 1   รุ่นที่ 2   รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4   รุ่นที่ 5   รุ่นที่ 6   รุ่นที่ 7   รุ่นที่ 8   รุ่นที่ 9   รุ่นที่ 10

รายนามนิสิตระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา   รุ่นที่ 1 ( 2557)
  ที่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  1 5718100195 นายภูษิต รัตนถาวรกิติ  
  2 5718100187 พระภณ วงศ์สุพรรณ  
  3 5718100268 นางสาวอรนิตย์ จิวโพธิ์เจริญ  
  4 5718100284 นายเอกมันต์ แก้วทองสอน  
  5 5718100144 นายญาณภัทร ยอดแก้ว  
  6 5718100179 นางสาวพิชญานันต์ พงษ์ไพบูลย์  
  7 5718100136 นายชวาลา ปาโส  
  8 5718100233 นางสาวสุชาดา ทองมาลัย  
  9 5718100128 พระมหาชวพจน์ ทิพประมวล  
  10 5718100276 นายเอก โกไศยกานนท์  
  11 5718100101 นายขวัญชัย ตั้งเรือนรัตน์  
  12 5718100225 นางสาวศรัณยารัตน์ จตุรภูมิทรัพย์  
  13 5718100241 พระสุชาติ เชื้อรุ่ง  
  14 5718100110 พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล  
  15 5718100250 นายสุทัศน์ อร่ามรัตน์  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-5796525-6, ภายใน 1508
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion