ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

ใบรายงานคะแนนนิสิต

ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2551

รหัสวิชา/
แผนการสอน
ชื่อวิชา/วิชาพื้นฐาน
ดูผลสอบ
อาจารย์
387101 (1)
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(The art of Living with Others)
ดูผลสอบ
387101 (2)
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(The art of Living with Others)
ดูผลสอบ
387101 (100)
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(The art of Living with Others)
ดูผลสอบ
ในภาคฯ
387101 (400)
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(The art of Living with Others)
ดูผลสอบ
ในภาคฯ
387102 (1)
ปรัชญาทั่วไป
(General Philosophy)
ดูผลสอบ
387121 (1)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(introduction to Logic)
ดูผลสอบ
387121 (2)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(introduction to Logic)
ดูผลสอบ
387121 (400)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(introduction to Logic)
ดูผลสอบ
ในภาคฯ
388111 (1)
ศาสนาเบื้องต้น
(Introduction to Religion)
ดูผลสอบ
388111 (2)
ศาสนาเบื้องต้น
(Introduction to Religion)
388111 (200)
ศาสนาเบื้องต้น
(Introduction to Religion)
388121 (1)
พุทธจริยธรรม
(ฺBuddhist Ethics)
ชัชวาลย์
388121 (100)
พุทธจริยธรรม
(ฺBuddhist Ethics)
ชัชวาลย์
388222 (1)
พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
(Buddhism and the Environment)
ดูผลสอบ
388222 (400)
พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
(Buddhism and the Environment)
ดูผลสอบ
ในภาคฯ
388599 (11)
Thesis
( ให้ลงทะเบียนเป็น GC )
ดูผลสอบ
ติดต่อผู้สอน

 

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion