ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

 

ใบรายงานคะแนนนิสิต

ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2550

รหัสวิชา (หมู่)
ชื่อวิชา/วิชาพื้นฐาน
อาจารย์
ดูผลสอบ
387101 (1)
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(The art of Living with Others)
ศิริวรรณ
387101 (2)
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(The art of Living with Others)
ไพรินทร์
387101 (100)
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(The art of Living with Others)
อ.ในภาคฯ
387101 (120)
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(The art of Living with Others)
อ.ในภาคฯ
387101 (200)
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(The art of Living with Others)
อ.ในภาคฯ
387101 (300)
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(The art of Living with Others)
ศิริวรรณ
ดูผลสอบ
387101 (400)
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(The art of Living with Others)
อ.ในภาคฯ
387102 (1)
ปรัชญาทั่วไป
(General Philosophy)
อ.ในภาคฯ
387102 (200)
ปรัชญาทั่วไป
(General Philosophy)
อ.ในภาคฯ
387121 (1)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(introduction to Logic)
387121 (2)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(introduction to Logic)
โกเมนทร์
387121 (200)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(introduction to Logic)
387121 (400)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(introduction to Logic)
โกเมนทร์
388111 (1)
ศาสนาเบื้องต้น
(Introduction to Religion)
สิงห์คำ
388111 (2)
ศาสนาเบื้องต้น
(Introduction to Religion)
รศ.ผจญ
388222 (1)
พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
(Buddhism and the Environment)
ประเวศ
388222 (100)
พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
(Buddhism and the Environment)
อ.ในภาคฯ
388222 (200)
พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
(Buddhism and the Environment)
ประเวศ
388222 (400)
พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
(Buddhism and the Environment)
อ.ในภาคฯ
388222 (490)
พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
(Buddhism and the Environment)
อ.ในภาคฯ
388599 (11)
Thesis
( ให้ลงทะเบียนเป็น GC )
ติดต่อผู้สอน
ดูผลสอบ
 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion