ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553


ใบรายงานคะแนนของนิสิต

ประจำภาค ฤดูร้อน พ.ศ.2549

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมายเหตุ
387101
The Art of Living with Others
(ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น)
387102
General Philosophy
(ปรัชญาทั่วไป)
ดูผลสอบ
387121
Introduction to Logic
(ตรรกศาสตร์เบื้องต้น)
388111
Introduction to Religion
(ศาสนาเบื้องต้น)
ดูผลสอบ
388222
Buddhism & the Environment
(พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม)
388599
Thesis
(วิทยานิพนธ์)
ดูผลสอบ

หมายเหตุ : เพื่อความถูกต้องแน่นอน นิสิตสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ >> ระบบสารสนเทศนิสิต <<

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion