ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553


ใบรายงานคะแนนของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียน และประจำปีการศึกษาต่างๆ

 ใบรายงานคะแนน ปีการศึกษา 2548
 ภาคฤดูร้อน
 ภาคต้น
 ภาคปลาย
 ใบรายงานคะแนน ปีการศึกษา 2549
 ภาคฤดูร้อน
ภาคต้น
 ภาคปลาย
 
 ใบรายงานคะแนน ปีการศึกษา 2550
 ใบรายงานคะแนน ปีการศึกษา 2551
 ภาคฤดูร้อน
 ภาคต้น
 ภาคปลาย
 
 ใบรายงานคะแนน ปีการศึกษา 2552
 ภาคฤดูร้อน
 ภาคต้น
 ภาคปลาย
 ใบรายงานคะแนน ปีการศึกษา 2553
 ภาคฤดูร้อน
 ภาคต้น
 ภาคปลาย
 

ระบบเกรดออนไลน์   http://grade.ku.ac.th

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion