ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

 

ใบรายงานคะแนนนิสิต

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550

รหัสวิชา/
แผนการสอน
ชื่อวิชา/วิชาพื้นฐาน
ผลสอบ
อาจารย์
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(The art of Living with Others)
ดูผลสอบ
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(The art of Living with Others)
ดูผลสอบ
387101
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(The art of Living with Others)
ดูผลสอบ
อ.ในภาคฯ
ปรัชญาทั่วไป
(General Philosophy)
ดูผลสอบ
นิพาดา
ปรัชญาทั่วไป
(General Philosophy)
ปรัชญาเบื้องต้น
(Introduction to Philosophy)
ดูผลสอบ
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(introduction to Logic)
ดูผลสอบ
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(introduction to Logic)
ดูผลสอบ
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(introduction to Logic)
ดูผลสอบ
อ.ในภาคฯ
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(introduction to Logic)
ดูผลสอบ
วิทยา
ประวัติปรัชญาตะวันตก 2
( History of Western Philosophy II )
ดูผลสอบ
387221 (1)

ปรัชญาอินเดีย 1
(Indian Philosophy I

ปรัชญาจีน
( Chinese Philosophy )
ดูผลสอบ

ญาณวิทยา
( Epistemology )

ดูผลสอบ

สุนทรียศาสตร์
( Aesthetics )

ดูผลสอบ

ปรัชญามากซ์
( Marxist Philosophy )

ดูผลสอบ

ปรัชญาในวรรณคดีไทย
( Philosophy in Thai Literature )

ดูผลสอบ
ผจญ, สุภาวดี
ปรัชญาภาษา
( Philosophy of Language)
ดูผลสอบ
ไพรินทร์
388111 (1)
ศาสนาเบื้องต้น
(Introduction to Religion)
388111 (2)
ศาสนาเบื้องต้น
(Introduction to Religion)
388111 (100)
ศาสนาเบื้องต้น
(Introduction to Religion)
อ.ในภาคฯ
388111 (400)
ศาสนาเบื้องต้น
(Introduction to Religion)
อ.ในภาคฯ
ศาสนาเบื้องต้น
(Introduction to Religion)
ดูผลสอบ
อ.ในภาคฯ
388121 (1)
พุทธจริยธรรม
(ฺBuddhist Ethics)
ชัชวาลย์
388121 (100)
พุทธจริยธรรม
(ฺBuddhist Ethics)
ชัชวาลย์
388121 (200)
พุทธจริยธรรม
(ฺBuddhist Ethics)
ชัชวาลย์
388121 (380)
พุทธจริยธรรม
(ฺBuddhist Ethics)
ชัชวาลย์
388121 (900)
พุทธจริยธรรม
(ฺBuddhist Ethics)
ชัชวาลย์
ประวัติศาสตร์ศาสนา
( History of Religions )
ดูผลสอบ

พุทธศาสนาเถรวาท
( Theravada Buddhism )

ดูผลสอบ

ศาสนาคริสต์
( Christianity )

ดูผลสอบ
บาทหลวงวุฒิชัย

พุทธศาสนาในประเทศไทย
( Buddhism in Thailand )

Buddhism and Thai Society
ดูผลสอบ
ผจญ และคณะ
388411 (1)

ศาสนาเปรียบเทียบ
( Comparative Religion )

ศาสนาอิสลามในประเทศไทย
( Islam in Thailand )

ดูผลสอบ

อ.พิเศษ

 

ดูผลสอบ
ตารางสอน ระดับปริญญาโท

ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์
(Symbolic Logic)

ดูผลสอบ
วิทยา
388519

ปัญหาและทฤษฎีจริยศาสตร์
(Problems and Theories of Ethics)

ดูผลสอบ
ประเวศ
388582

การวิเคราะห์พระธรรมในพระสุตตันตปิฎก
(Analysis of Dhamma in the Suttanta Pitaka)

ดูผลสอบ
สุเชาวน์
388591

ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญาและศาสนา
(Research Method in Philosophy and Religion)

ดูผลสอบ
ประเทือง
388597

สัมมนา
(Seminar)

ดูผลสอบ
เดือน
388599

วิทยานิพนธ์
(Thesis)

ดูผลสอบ
อ.ในภาคฯ

 

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion