ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553


ใบรายงานคะแนนของนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2549

รหัสวิชา (หมู่)
ชื่อวิชา/วิชาพื้นฐาน
อาจารย์
ผลสอบ
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (The art of Living with Others)
ไพรินทร์
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (The art of Living with Others)
ศิริวรรณ
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (The art of Living with Others)
วิทยา
ปรัชญาทั่วไป (General Philosophy)
นิพาดา
ปรัชญาทั่วไป (General Philosophy)
ไพรินทร์
ปรัชญาทั่วไป (General Philosophy)
ในภาคฯ
ปรัชญาทั่วไป (General Philosophy)
ในภาคฯ
ปรัชญาเบื้องต้น ( Introduction to Philosophy )
โกเมนทร์
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (introduction to Logic)
วิทยา
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (introduction to Logic)
โกเมนทร์
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (introduction to Logic)
โกเมนทร์
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (introduction to Logic)
โกเมนทร์
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (introduction to Logic)
โกเมนทร์
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (introduction to Logic)
วิทยา
ประวัติศาสตร์ปรัชญาตะวันตก 2 (History of Western Philosophy II)
นิพาดา
ปรัชญาอินเดีย 1 (Indian Philosophy I)
สิงห์คำ
ปรัชญาจีน Chinese Philosophy
ศิริวรรณ
ญาณวิทยา (Epistemology)
เดือน
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)
ไพรินทร์
ปรัชญามากซ์ (Marxist Philosophy)
วิทยา

ปรัชญาในวรรณคดีไทย (Philosophy in Thai Literature)

ผจญ
ศาสนาเบื้องต้น (Introduction to Religion)
ในภาคฯ
ศาสนาเบื้องต้น (Introduction to Religion)
ผจญ
ศาสนาเบื้องต้น (Introduction to Religion)
สิงห์คำ
388111 (200)
ศาสนาเบื้องต้น (Introduction to Religion)
โกเมนทร์
ศาสนาเบื้องต้น (Introduction to Religion)
ผจญ
ศาสนาเบื้องต้น (Introduction to Religion)
สิงห์คำ
ศาสนาเบื้องต้น (Introduction to Religion)
สิงห์คำ
ศาสนาเบื้องต้น (Introduction to Religion)
สิงห์คำ
ประวัติศาสตร์ศาสนา (History of Religions)
ประเวศ

พุทธศาสนาเถรวาท (Theravada Buddhism)

สุเชาวน์
388222 (300)

พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม (Buddhism & the Environment)

ประเวศ
388222 (400)

พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม (Buddhism & the Environment)

ประเวศ
388222 (450)

พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม (Buddhism & the Environment)

ประเวศ

ศาสนาคริสต์ (Christianity)

(พิเศษ)

พุทธศาสนาในประเทศไทย (Buddhism in Thailand)

สิงห์คำ
388411 (1)

ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religions)

เดือน

ศาสนาอิสลามในประเทศไทย (Islam in Thailand)

(พิเศษ)
...
ระดับปริญญาโท

ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ (Symbolic Logic)

วิทยา
388518 (1)

ปัญหาและทฤษฎีสุนทรียศาสตร์
(Problems and Theories of Aesthetics]

นิพาดา
388519 (1)

ปัญหาและทฤษฎีจริยศาสตร์
(Problems and Theories of Ethics)

ประเวศ
388582 (1)

การวิเคราะห์พระธรรมในพระสุตตันตปิฎก
(Analysis of Dhamma in the Suttanta Pitaka)

สุเชาวน์
ดูคะแนน
388591 (1)

ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญาและศาสนา
(Research Method in Philosophy and Religion)

ประเทือง
388597 (1)
สัมมนา (Seminar)
ศิริวรรณ
388599 (11)

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

...

 

 

 

 
หมายเหตุ :  เพื่อความถูกต้องแน่นอน นิสิตสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ >> ระบบสารสนเทศนิสิต <<

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion