ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553

ใบรายงานคะแนนนิสิต
ภาคต้น ปีการศึกษา 2550

รหัสวิชา/
แผนการสอน
ชื่อวิชา/วิชาพื้นฐาน
ผลสอบ
อาจารย์
387101 (1)
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(The art of Living with Others)
ดูผลสอบ
387101 (2)
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(The art of Living with Others)
ดูผลสอบ
387101 (400)
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(The art of Living with Others)
ดูผลสอบ
387102 (1)
ปรัชญาทั่วไป
(General Philosophy)
ดูผลสอบ
387102 (2)
ปรัชญาทั่วไป
(General Philosophy)
387102 (200)
ปรัชญาทั่วไป
(General Philosophy)
       
387121 (1)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(introduction to Logic)
ดูผลสอบ
387121 (2)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(introduction to Logic)
ดูผลสอบ
387121 (120)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(introduction to Logic)
ดูผลสอบ
วิทยา
387211 (1)
ประวัติปรัชญาตะวันตก 1
(History of Western PHilosophy I)
(Pre : 387102 or 387111)
ดูผลสอบ
387222 (1)
ปรัชญาอินเดีย 2
(Indian Philosophy II (Pre : 387221) )
ดูผลสอบ
387322 (1)
จริยศาสตร์
(Ethics)
ดูผลสอบ
387324 (1)
อภิปรัชญา
(Metaphysics)
(Pre : 387102 or 387111)
ดูผลสอบ
387331 (1)
พุทธปรัชญาในฝ่ายเถรวาท
(Theravada Buddhist Philosophy)
(Pre : 387102 or 387111)
ดูผลสอบ
387432 (1)
ปรัชญาภาวนิยม
(Existentialism)
(Pre : 387102 or 387111)
ดูผลสอบ
387442 (1)
ปรัชญาสังคมและการเมือง
(Social and Political Philosophy)
(Pre : 387102 or 387111)
387444 (1)
ปรัชญากับวิทยาศาสตร์
Philosophy of Seience
(Pre : 387102 or 387111 and 387121)
ดูผลสอบ
387445 (1)
ปรัชญากฎหมาย
(Philosophy of Law)
ดูผลสอบ
387497 (1)
สัมมนา
(Seminar)
ดูผลสอบ
388111 (1)
ศาสนาเบื้องต้น
(Introduction to Religion)
ดูผลสอบ
388111 (2)
ศาสนาเบื้องต้น
(Introduction to Religion)
ดูผลสอบ
388111 (400)
ศาสนาเบื้องต้น
(Introduction to Religion)
ดูผลสอบ
388121 (1)
พุทธจริยธรรม
(Buddhist Ethics)
388121 (100)
พุทธจริยธรรม
(Buddhist Ethics)
388121 (200)
พุทธจริยธรรม
(Buddhist Ethics)
388222 (1)
พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
Buddhism and the Environment
ดูผลสอบ
388222 (100)
พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
Buddhism and the Environment
ดูผลสอบ
388222 (400)
พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
Buddhism and the Environment
ดูผลสอบ
388241 (1)
ศาสนาอิสลาม
(Islam)
ดูผลสอบ
388251 (1)
ศาสนาฮินดู
(Hinduism)
ดูผลสอบ
388321 (1)
พุทธศาสนามหายาน
(Mahayana Buddhism)
ดูผลสอบ
388323 (1)
การฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนา
(Buddhist Meditation)
ปฐมนิเทศ วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2550
เวลา 17.00-18.00 น. สถานที่  ศร.3 - 303
ดูผลสอบ
388323 (11)
ดูผลสอบ
 
ตารางสอน ระดับปริญญาโท
388511 (1)
ปรัชญาตะวันตก
(Western Philosophy)
ดูผลสอบ
ศ.ดร.เดือน
388512 (1)
ปรัชญาตะวันออก
(Eastern Philosophy)
รศ.ผจญ
388551 (1)
วิเคราะห์บ่อเกิดและพัฒนาการทางศาสนา
(Analysis of the Origins and
Development of Religion)
ดูผลสอบ
ศ.ดร.เดือน
388583 (1)
Analysis of the Role of Buddhism
in Thai Society
ดูผลสอบ
รศ.สุเชาวน์
388599 (11)
Thesis
ดูผลสอบ
อ.ในภาคฯ

 

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion