แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

 
 


     แบบสำรวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

   01371101   ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  (อาจารย์ผู้สอน(หมู่) : อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรี , ผศ.ไพรินทร์ กะทิพรมราช , อ.ดร.เทพทวี โชควศิน
   01387102   ปรัชญาทั่วไป  (อาจารย์ผู้สอน(หมู่) : อ.ดร.สรณีย์ สายศร , อ.ดร.วิไลพร สุจริตธรรมกุล
   01387103   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา (อาจารย์ผู้สอน(หมู่) : อ.ดร.ธเนศ ปานหัวไผ่ , ผศ.โกเมนทร์ ชินวงศ์
   01387104   ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน  (อาจารย์ผู้สอน(หมู่) : รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน , อ.ดร.สรณีย์ สายศร


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  รายงานวิเคราะห์ผลการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  1. ภาคต้น

        รายงานวิเคราะห์ผลการทวนสอบ

  01371101   ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น    (อาจารย์ผู้สอน(หมู่) : ธวัชชัย(1), ไพรินทร์(2), ธเนศ(95,410), สรณีย์(125,250,425), เทพทวี(450,692)
  01387102   ปรัชญาทั่วไป     (อาจารย์ผู้สอน(หมู่) : สรณีย์(1), ชัชวาลย์(2)
  01387103   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา   (อาจารย์ผู้สอน(หมู่) : วิทยาเขตกำแพงแสน)
  01387104   ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน  (อาจารย์ผู้สอน(หมู่) : ประเวศ(1,100)

 2. ภาคปลาย
    
รายงานวิเคราะห์ผลการทวนสอบ

  01371101   ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น    (อาจารย์ผู้สอน(หมู่) : อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรี , ผศ.ไพรินทร์ กะทิพรมราช , อ.ดร.เทพทวี โชควศิน
  01387102   ปรัชญาทั่วไป     (อาจารย์ผู้สอน(หมู่) : อ.ดร.สรณีย์ สายศร , อ.ดร.วิไลพร สุจริตธรรมกุล
  01387103   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา   (อาจารย์ผู้สอน(หมู่) : อ.ดร.ธเนศ ปานหัวไผ่ , ผศ.โกเมนทร์ ชินวงศ์
  01387104   ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน  (อาจารย์ผู้สอน(หมู่) : รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน , อ.ดร.สรณีย์ สายศร

 



 

 
     

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion