แบบสอบถามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

 
 

      3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
              3.1.4.1   ตัวอย่างแผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา
ปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  1   จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) รายงานวิเคราะห์ผลการทวนสอบ
01371111   สื่อสารสนเทศ                           (1- 0 -2)
01387111   ปรัชญาเบื้องต้น                        3(3-0-6)
01388111   ศาสนาเบื้องต้น                         3(3-0-6)
01999111   ศาสตร์แห่งแผ่นดิน                    2(2-0-4)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทย และพลเมืองโลก        3( -   -  )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                  2( -   -  )
รวม                                                              14( -   -  )

ปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  2   จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) รายงานวิเคราะห์ผลการทวนสอบ
01361102   การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ     3(3-0-6)
01387121   ตรรกศาสตร์                            3(3-0-6)
01175xxx    กิจกรรมพลศึกษา                     1(0-2-1)
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา                        3( -   -  )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก              3( -   -  )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์          3( -   -  )
รวม                                                              16( -   -  )

ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่  1   จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) รายงานวิเคราะห์ผลการทวนสอบ
01387211   ประวัติปรัชญาตะวันตก I          3(3-0-6)
01387221   ปรัชญาอินเดียโบราณ               3(3-0-6)
01388222   พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6)
01388251   ศาสนาฮินดู                              3(3-0-6)
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา                        3( -  -  )
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ           3( - -  )
รวม                                                             18( -  -  )

ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่  2   จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) รายงานวิเคราะห์ผลการทวนสอบ
01387212   ประวัติปรัชญาตะวันตก II        3(3-0-6)                  
01387223   ปรัชญาจีน                              3(3-0-6)                                 
01388221   พุทธศาสนาเถรวาท                 3(3-0-6)
01388231   ศาสนาคริสต์                           3(3-0-6)                  
01388241   ศาสนาอิสลาม                         3(3-0-6)                                                           
วิชาเฉพาะเลือกในสาขาวิชา                           3( -  -  )
รวม                                                           18(- -  )        

ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  1  จำนวนหน่วยกิต (ชม.บ รรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) รายงานวิเคราะห์ผลการทวนสอบ
01355304   ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    3(3-0-6)
01387322    จริยศาสตร์                              3(3-0-6)
01387324   อภิปรัชญา                                3(3-0-6)
01387331   พุทธปรัชญาเถรวาท                  3(3-0-6)
01388323   การพัฒนาจิตตามแนวพุทธธรรม  3(1-4-4)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขาวิชา                            6( -  -  )
รวม                                                              21( -   - )                         

ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่  2   จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  รายงานวิเคราะห์ผลการทวนสอบ
01387321             ญาณวิทยา                    3(3-0-6)
01387323   สุนทรียศาสตร์                        3(3-0-6)        
01388321   พุทธศาสนามหายาน               3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขาวิชา                           3(-   -  )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขาวิชา                        3(  -  -  )
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา                      3(-   -  )
วิชาเลือกเสรี                                                3( -   -  )
รวม                                                             21(-   -  )

ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  1  จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) รายงานวิเคราะห์ผลการทวนสอบ
01355307   ภาษาอังกฤษสำหรับการเลขานุการ  3(3-0-6)
01387442   ปรัชญาสังคมและการเมือง            3(3-0-6)
01387491   ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางปรัชญา 3(3-0-6)
หรือ
01388491   ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางศาสนา  3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขาวิชา                              3( -  -  )
วิชาเลือกเสรี                                                   3(-   -  )
รวม                                                              15(-   -  )

ปีที่  4 ภาคการศึกษาที่  2   จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) รายงานวิเคราะห์ผลการทวนสอบ
01387497    สัมมนาทางปรัชญา                      1
หรือ
01388497    สัมมนาทางศาสนา                      1
01388411    ศาสนาเปรียบเทียบ                     3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขาวิชา                              3( -  -  )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขาวิชา                            6(-   -  )
รวม                                                                13(-   -  )

 
     

 

 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-6525, Fax.02-942-8719  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion