ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
    หน้าหลัก
    ประวัติภาควิชา
        ประวัติ
         ผู้ดำรงตำแหน่ง
    บุคลากร
         คณาจารย์
         เจ้าหน้าที่
    ข่าวสาร
         ข่าวภาควิชา
         ข่าวทั่วไป
         ปฏิทินข่าว
    หลักสูตร
         ปริญญาตรี
         ปริญญาโท
         ปริญญาเอก
    ตารางสอน
         ภาคฤดูร้อน
         ภาคต้น
         ภาคปลาย
    บทความ/งานวิจัย
         บทความ
         งานวิจัย
         วิทยานิพนธ์
    ข้อมูลนิสิต
         รายนามนิสิต ป.ตรี
         รายนามนิสิต ป.โท
         รายนามนิสิต ป.เอก
   กิจกรรมนิสิต
         กิจกรรมนิสิตปีนี้
         กิจกรรมนิสิตปีอื่นๆ
    เว็บออนไลน์
         KU Webmail
         เว็บลิงค์ทั่วไป
 
 
เริ่มนับ 23 พฤศจิกายน 2553


โครงการทัศนศึกษาเมืองโบราณ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. หลักการและเหตุผล
    ตามที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนวิชาสุนทรียศาสตร์(387323)ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2549 มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ ความหมาย ขอบเขต ปัญหาและวิธีการของสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีความงาม ทฤษฎีศิลปะ ความสัมพันธ์ระหว่างความงาม ความจริงและศิลปะโดยการเรียนการสอนจะพยายามให้ครอบคลุมทั้งศิลปะในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกซึ่งรวมทั้งศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราด้วย
    ด้วยเหตุข้างต้น ทางภาควิชาปรัชญาและศาสนาจึงเห็นสมควรให้จัดโครงการทัศนะศึกษาเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะโดยเฉพาะศิลปะของไทยจากประสบการณ์จริง เป็นการเพิ่มเติมและเปิดโลกทัศน์ของนิสิตให้ลุ่มลึกและกว้างไกลยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการเรียนรู้อยู่แค่ในตำราหรือห้องเรียน
2. วัตถุประสงค์
    2.1 เพื่อให้นิสิตได้รับประโยชน์จากการเรียนเต็มที่
    2.2 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ โดยเฉพาะศิลปะของไทยจากประสบการณ์จริง
    2.3 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางศิลปะและสุนทรียะแก่นิสิต
    2.4 เพื่อให้นิสิตเกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของศิลปะไทยอันเป็นรากเหง้าและเอกลักษณ์ของชาติ
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
    3.1 ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชามากยิ่งขึ้น
    3.2 นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนถึงมีประสบการณ์ทางศิลปะและสุนทรียะที่กว้างไกลมากขึ้น
    3.3 นิสิตเห็นถึงคุณค่าของศิลปะประจำชาติมากขึ้น
    3.4 เป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
    อาจารย์ผู้บรรยายวิชาสุนทรียศาสตร์ (อาจารย์ไพรินทร์ กะทิพรมราช) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ผู้เข้าร่วมโครงการ
    นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสุนทรียศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2549 จำนวน 35 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและคณาจารย์ของภาควิชาปรัชญาและศาสนาประมาณ 5 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 40 คน
6. วัน เวลา สถานที่
    วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2550 เวลา 7.30-15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
   1) ค่าเข้าชม (รวมวิทยากรและรถรางนำชม)
   - นิสิต (คนละ 100 บาท 35 คน) 3,500 บาท
   - อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและคณาจารย์ของภาควิชาฯ
     (คนละ 100 บาท ประมาณ 5 คน) 500 บาท
2) ค่ายานพาหนะ 3,000 บาท
    รวมประมาณการค่าใช้จ่าย 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
    หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
8. กำหนดการ
    วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2550
    เวลา 7.30-8.00 น. พบกันที่หน้าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    เวลา 8.00 น. ออกเดินทางไปเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
    เวลา 9.00-15.00 น. เข้าชมเมืองโบราณ โดยรถรางนำชมพร้อมวิทยากรบรรยาย
    เวลา 15.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ


ภาพกิจกรรมของวิชาสุนทรียศาสตร์ (๓๘๗๓๒๓) โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
วันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
 

 

 
   
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-5566-8, 02-5795320-2, 02-942-8881-4 ต่อ 508, ต่อ 509  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่  fhumssw@ku.ac.th
Copyright © 2000 -   Department of Philosophy and Religion