Page 6 - 1.กรอบใหญ่ของจุลสาร
P. 6

๖


        ที่ ๒๑/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
               เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเสวนาวิชาการในโอกาสการเกษียณอายุ

               รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ศักยาภินันท์
        ที่ ๒๒/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

               เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเขียนต ารารายวิชา ๐๑๓๘๗๑๐๑ (ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น)
        ที่ ๒๓/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
               เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเขียนต ารารายวิชา ๐๑๓๘๗๑๐๒ (ปรัชญาส าหรับโลกยุคใหม่)

        ที่ ๒๔/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
               เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในวาระภาควิชาปรัชญาและ

               ศาสนามีอายุครบ ๔๕ ป ี
        ที่ ๒๕/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

               เรื่องแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐
        ที่ ๒๖/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

               เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร
        ที่ ๒๗/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
               เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

        ที่ ๒๘/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
               เรื่องแต่งตั้งบุคคลผู้รับผิดชอบจัดตารางสอน

        ฉ. บันทึกข้อความ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
        ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๕๐๔/๘๔     ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

               เรื่องเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา
        ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๕๐๔/๑๕๐  ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

               เรื่องขออัตราก าลังใหม่มาทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุในปีการศึกษา ๒๕๖๑
        ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๕๐๔/๑๘๔  ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

               เรื่องขอมอบหมายรักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11