Page 5 - 1.กรอบใหญ่ของจุลสาร
P. 5

๕


        จ. ค าสั่งภาควิชาปรัชญาและศาสนา
        ที่ ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

               เรื่องแต่งตั้งเลขานุการภาควิชาปรัชญาและศาสนา
        ที่ ๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

               เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเฝ้าระวังความเสี่ยงจ านวนนิสิตที่ลดลง
        ที่ ๙/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
               เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาปรัชญาและศาสนา

               ประจ าปี ๒๕๖๑
        ที่ ๑๐/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

               เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าภาควิชาปรัชญาและศาสนา
        ที่ ๑๑/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

               เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาและการวางแผนวิเคราะห์นโยบาย
        ที่ ๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

               เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
        ที่ ๑๓/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
               เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา

        ที่ ๑๔/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
               เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง

        ที่ ๑๕/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
               เรื่องแต่งตั้งคณะท างานศึกษาแนวทางการจัดท าวารสารวิชาการภาคปรัชญาและศาสนา

        ที่ ๑๖/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
               เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการภาคปรัชญาและศาสนา

               ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
        ที่ ๑๗/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

               เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑
        ที่ ๑๘/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

               เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการมัชฌิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑
        ที่ ๑๙/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
               เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑

        ที่ ๒๐/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
               เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ“ถักทอร้อยใจสายใยรัก”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10