Page 3 - 1.กรอบใหญ่ของจุลสาร
P. 3

๓

            สารบัญ                                 หน้า            ความในใจ                                ๒


            ๑. ค าสั่ง ประกาศ บันทึกข้อความ                    ๔


            ๒. กายภาพ                               ๘            ๓. ระบบข้อมูล                             ๙


            ๔. บุคลากร                               ๑๐


            ๕. การสื่อสารองค์กร                          ๑๘


            ๖. งานบริหาร                              ๑๙            ๗. การบริหารหลักสูตร                          ๒๐


            ๘. แผนงานในอนาคต                            ๒๑
   1   2   3   4   5   6   7   8