Page 2 - 1.กรอบใหญ่ของจุลสาร
P. 2

๒


                            ความในใจ


            สวัสดีครับ ในที่สุด จุลสารฉบับปฐมฤกษ์ก็ได้อุบัติขึ้นในบรรณพิภพเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว

        ทันตามก าหนดเวลา โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ดังนี้
            ๑. ต้องการรวบรวมการท างานให้เป็นระบบในรูปแบบดิจิทัล เพื่อสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว

        ป้องกันการสูญหาย และเพื่อเป็นการแสดงคุณลักษณะขององค์กรในรูปแบบสมัยใหม่
            ๒. ต้องการแสดงผลงานของคณาจารย์ในด้านวิชาการทั้งงานวิจัย บทความ และรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ

            ๓. ต้องการสื่อสารการท างานภายในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ
            จุลสารฉบับนี้ คือการแถลงผลงานการท างานของทีมงานบริหารภาควิชาปรัชญาและศาสนา อันมี

        อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย เป็นหัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนาและทีมงานบริหารอีก ๓ คน โดยมีก าหนดออก
        ในทุก ๓ เดือน เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมระบบข้อมูลจากจดหมายข่าวที่ออกทุกสิ้นเดือนมาประมวลเป็น
        จุลสารทุก ๓ เดือน

            ถือเป็นมิติใหม่ในการท างานของภาควิชาปรัชญาและศาสนาของพวกเรา ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งใหม่ที่ท่านได้
        พบเห็นบ น หน้าปกคือตัวโลโก้ จากพุทธพจน์ที่พบเห็นกันอยู่บ่อยครั้งว่า นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา

        (ส . ส. ๑๕/๒๙/๙ พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๒๙ หน้าที่ ๙ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)
        ที่แปลจากต้นฉบับว่า “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

            ในที่นี้ ขอเสนอค าแปลใหม่ว่า “ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยเหตุผล” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อภาควิชา
        ปรัชญาและศาสนา ที่เน้นการใช้เหตุผลร่วมกับศรัทธาอันเป็นส่วนหนึ่งของหนทางสู่ปัญญา ส่วนภาพธรรมจักร

        นั้น หมายถึง สติปัญญาของมนุษย์ที่สามารถเอาชนะกิเลสฝ่ายต ่าจนกลายเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐได้
            พบกับจุลสารฉบับที่ ๒ อันเป็นการแถลงผลงานของทีมบริหารในรอบไตรมาสที่สอง วันจันทร์ที่

        ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ครับ


            ผมเชื่อว่า ...กาลเวลาย่อมโบยบินผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมอส าหรับนักบริหารผู้ไม่ลืม

        ประวัติศาสตร์ เพ่งอยู่กับหน้าที่ในปัจจุบันและระแวดระวังภัยในอนาคตเสมอ...

                                             อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย
   1   2   3   4   5   6   7