Page 10 - 1.กรอบใหญ่ของจุลสาร
P. 10

๑๐


        ๔. บุคลากร แบ่งเป็ นสายวิชาการ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ        ๔.๑ สายวิชาการ
            ก. มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการด้วยการขอสอบสอน

               จ านวนสี่คนในรอบที่ ๑ ดังนี้

                   ๑. อาจารย์ ดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา

                   ๒. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ทะราศรี

                   ๓. อาจารย์ ดร.ธเนศ ปานหัวไผ่
                   ๔. อาจารย์ ดร. เทพทวี โชควศิน

               จ านวนสองคนในรอบที่ ๒ ดังนี้

                   ๑. อาจารย์ชัชวาลย์ ชิงชัย

                   ๒. อาจารย์ ดร.สรณีย์ สายศร
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15