เมนูหลักภาควิชาปรัชญาฯ
  หน้าหลัก
  ประวัติภาควิชา
     ประวัติ   
       ผู้ดำรงตำแหน่ง
  ข่าวสาร
       ข่าวภาควิชา  
       ข่าวรายวัน
  หลักสูตร
       ปริญญาตรี    
       ปริญญาโท
  ตารางสอน
       ภาคต้น
       ปลาย
       ฤดูร้อน
  กิจกรรม
       กิจกรรมปีนี้   
       ปีที่ผ่านมา
       ปฏิทินข่าว
  รายวิชา
       ภาคต้น        
       ภาคปลาย
  ข้อมูลนิสิต
       รายนามนิสิต
       รายงานการลงทะเบียน
       ใบรายงานผลสอบ
  ชุมชนออนไลน์
       สมุดเยี่ยม
       ห้องคุยกัน
 เว็บลิงค์ปรัชญาและศาสนา
 + เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 + สมาคมปรัชญาและศาสนาฯ
 + ม.มหามกุฏราชวิยาลัย
 + ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 + จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 + มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 + มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 + มหาวิทยาลัยศิลปากร
 + ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)
 + หมวดหมู่นักปรัชญา
 หนังสือพิมพ์/สื่อสารมวลชน 
  ไทยรัฐ | ผู้จัดการ | เดลินิวส์
  สยามรัฐ | มติชน | กรุงเทพธุรกิจ
  ข่าวสด | คมชัดลึก | โพสต์ทูเดย์
  เดอะเนชั่น | บางกอกโพสต์
  สยามธุรกิจ | ฐานเศรษฐกิจ
  สยามกีฬา | สยามรัฐ | แนวหน้า
  บ้านเมือง | ข่าวประกวดราคา
  ไทยนิวส์ | ไทยทาวน์ยูเอสเอ
  กระแสหุ้น | หนังสือพิมพ์ทันหุ้น
  นสพ.ประชาชาติอิสลามออนไลน์
  ไทยเท็กซัสนิวส์ ไฮไลท์การเมือง
  เว็บลิงค์จาก sanook.com
 
 
eXTReMe Tracker

 

 
เอกสารแสดงคุณสมบัติและหน้าที่ของบุคลากร
 
 


ชื่อตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
1. คุณวุฒิ : อย่างต่ำ ปริญญาโท
2. ประสบการณ์ : ด้านการบริหารงานในระดับหัวหน้า หรือรองหัวหน้าหน่วยงานอย่างน้อย 2 ปี     หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในภาควิชาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีตำแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่า ผศ.
3. คุณสมบัติอื่น ๆ
     มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
     มีมนุษยสัมพันธ์และมีความคิดสร้างสรรค์
     มีความยุติธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

บทบาทหน้าที่หลัก
1. กำหนดนโยบายและวางแผนเชิงกลยุทธ์
2. บริหารงานตามนโยบายที่ได้กำหนด
2.1 บริหารวิชาการ
     จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
     ผลิตบัณฑิต
     จัดทำเอกสารประกอบการสอนและตำรา
     ที่ปรึกษานิสิต
2.2 บริหารบุคคล
     วางแผนองค์กร
     วางแผนพัฒนาบุคลากร
     วางแผนอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมตามนโยบาย
     คัดเลือกบุคลากร
2.3 บริหารการเงิน
     วางแผนการหารายได้และการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.4 บริหารการบริการวิชาการ
     ส่งเสริมให้มีการอบรม สัมมนา สอนพิเศษ เป็นที่ปรึกษา (โดยหักเงินส่วนหนึ่งเข้าภาควิชา)
2.5 บริหารพัสดุ
     จัดหา จัดการ และดูแลพัสดุให้พอเพียงและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.6 บริหารงานวิจัย
     สนับสนุนให้มีการทำวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
     สนับสนุนให้มีงานวิจัยร่วมกับเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ
     สนับสนุนให้มีการเสนอผลงานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
     สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย
2.7 บริหารงานกิจกรรมนิสิต
     สนับสนุนให้มีนิสิตมีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้า ทำกิจกรรมทางด้านวิชาการเป็นทีม
     ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และความสามัคคี
2.8 ทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรร ม
     สนับสนุนบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมในงานประเพณีต่าง ๆ
2.9 ประชาสัมพันธ์
     ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า
     จัดทำสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ภาควิชาและผลงานของภาควิชา

ชื่อตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชา
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
1. คุณวุฒิ : อย่างต่ำปริญญาโท
2. ประสบการณ์ : เป็นอาจารย์ประจำในหน่วยงานนั้น อย่างน้อย 5 ปี
3. คุณสมบัติทั่วไป :
     มีวิสัยทัศน์ที่ดี
     มีมนุษยสัมพันธ์ดี
     มีจริยธรรม คุณธรรม
     มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

บทบาทหน้าที่หลัก
1. ทำงานตามนโยบายของภาควิชา
2. เสนอความคิดเห็นและช่วยเป็นผู้ประสานงานกับบุคลากรของภาควิชา
3. ปฏิบัติราชการแทนเมื่อหัวหน้าภาควิชาไม่อยู่

ชื่อตำแหน่ง : เลขานุการภาควิชา
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
1. คุณวุฒิ : อย่างน้อย ปริญญาตรี บริหารงานทั่วไป หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ : งานธุรการไม่น้อยกว่า 2 ปี

บทบาทหน้าที่หลัก
1. ประสานงานติดต่อนัดหมายเตรียมการประชุม จัดประชุม จดบันทึกการประชุม เรียบเรียงรายงาน
2. รับผิดชอบงานธุรการ
3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่ง (โดยไม่จำกัดขอบเขต)
4. รับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่

คุณสมบัติทั่วไป
1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
2. มีจริยธรรม คุณธรรม
3. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
4. มีบุคลิกดี

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
1. คุณวุฒิ : อย่างต่ำ ปริญญาโท
2. คุณสมบัติ
     มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
     มีจริยธรรม คุณธรรม
     มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
     มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
     มีความรักความเมตตาต่อศิษย์

บทบาทหน้าที่หลัก
1. งานสอน
2. งานวิจัย
3. งานบริการวิชาการ
4. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. งานให้คำปรึกษาศิษย์ด้านการเรียน การดำเนินชีวิตฯ
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของภาควิชา

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
2. ประสบการณ์ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
3. คุณสมบัติทั่วไป :
     มีมนุษยสัมพันธ์ดี
     ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

บทบาทหน้าที่หลัก
     ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 
     
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Copyright  ฉ  2000 -   Department of Philosophy and Religion