ภาพการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 519 ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์.
คณะกรรมการ : (ผศ.ทัศนะ ใจชุุ่มชื่น (ประธาน), ผศ.ภาคม บำรุงสุข, อ.สุมิดา อังศวานนท์, เชน แสวงมิ้ม (เลขาฯ),ผู้สังเกตการณ์ 2 ท่านคือ อ.วลี เฑียรบุญเลิศรัตน์,อ.นพเก้า สิรินธรานนท์

2. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 508 ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
คณะกรรมการ : (ผศ.ดร.อรพิน สถิรมน (ประธาน), อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, อ.รัตนพล ชื่นค้า (เลขาฯ)
, ผู้สังเกตการณ์ 2 ท่านคือ อ.ดร.สมาน แก้วเรือง, อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์

3. ปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 519 ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการ : ( รศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล (ประธาน), อ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรี (เลขาฯ)
ผู้สังเกตการณ์ 2 ท่านคือ อ.ดร.สมาน แก้วเรือง, อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ
[< Previous] [Next >]
of 4
IMG_9147.JPG
IMG_9149.JPG
IMG_9154.JPG
IMG_9157.JPG
IMG_9158.JPG
IMG_9160.JPG
IMG_9162.JPG
IMG_9163.JPG
IMG_9165.JPG
IMG_9166.JPG
IMG_9167.JPG
IMG_9171.JPG


Generated with Arles Image Web Page Creator